Strona Główna

Zakończenie I-szej tury praktyk przeddyplomowych studentów z Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku

 

29 marca br. w PBIHP spotkali się studenci z Instytutu Biznesu i Zarządzania Technologiami kończący praktyki przeddyplomowe oraz przedstawiciele firm logistycznych przyjmujących studentów. Spotkanie służyło podsumowaniu przebiegu  praktyk.

Studenci oceniają b. pozytywnie przebieg praktyk, stwierdzając, że mieli okazje podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje w ramach ciekawych projektów, pracując w gronie wysokiej klasy specjalistów, którzy dzielili się swoja wiedzą i udzielali wskazówek. Ważne było i to, że praktyki odbywali w miłej i serdecznej atmosferze. Charakterystyczne jest, że praktykanci posługiwali się terminem „pracowaliśmy”, a nie „odbywaliśmy praktykę”- np. na stanowisku asystenta działu sprzedaży i marketingu itp. Generalnie oceniali, że odbyte praktyki w polskich firmach zdecydowanie pomogą im w przygotowaniu pracy dyplomowej.

29 marca br. w PBIHP spotkali się studenci z Instytutu Biznesu i Zarządzania Technologiami kończący praktyki przeddyplomowe oraz przedstawiciele firm logistycznych przyjmujących studentów. Spotkanie służyło podsumowaniu przebiegu  praktyk.

Studenci oceniają b. pozytywnie przebieg praktyk, stwierdzając, że mieli okazje podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje w ramach ciekawych projektów, pracując w gronie wysokiej klasy specjalistów, którzy dzielili się swoja wiedzą i udzielali wskazówek. Ważne było i to, że praktyki odbywali w miłej i serdecznej atmosferze. Charakterystyczne jest, że praktykanci posługiwali się terminem „pracowaliśmy”, a nie „odbywaliśmy praktykę”- np. na stanowisku asystenta działu sprzedaży i marketingu itp. Generalnie oceniali, że odbyte praktyki w polskich firmach zdecydowanie pomogą im w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Firmy przyjmujące praktykantów również były zadowolone z praktykantów, podkreślając  ich wysoką motywację do zdobywania nowych doświadczeń i rozwoju zawodowego, otwartość na nowe zadania, zdolności analityczne, duże zaangażowanie i zdyscyplinowanie, komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, bezkonfliktowość, skrupulatność i kreatywność, wysoka kulturę osobistą, łatwe nawiązywanie nowych znajomości. Zgłaszane były nawet propozycje przedłużenia pobytu praktykanta w firmie.  

Zgłaszane przez praktykantów propozycje mające na celu doskonalenie tej formy kształcenia zawodowego dotyczyły głównie stworzenia możliwości poprawy znajomości języka polskiego, zwłaszcza fachowej terminologii, poprawy warunków zamieszkania (odbywający praktykę w KUEHNE+NAGEL, zakwaterowani razem z pozostałymi praktykantami w DS na Kickiego musieli codziennie dojeżdżać do siedziby firmy pod Pruszków, co zajmowało im łącznie ok.2 godz./dziennie)

Te bardzo pozytywne opinie „obu stron” projektu tj. studentów –praktykantów i firm przyjmujących, sprawiły nam jako jego inicjatorom i organizatorom dużą satysfakcję.  Wszak trwająca modernizacja gospodarki białoruskiej, a przede wszystkim potrzeba wykorzystania szansy jaką Białorusi  daje pozycja kraju jako pomostu łączącego rynki Unii Europejskiej i  euroazjatycki (po przystąpieniu do Unii Celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja oraz  utworzeniu Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej) uwidacznia potrzebę pilnego  przygotowania kadr zdolnych do funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej  To rodzi  potrzebę i celowość kontynuowania innowacyjnych działań PBIHP ukierunkowanych na doskonalenie i dokształcanie zawodowe młodych kadr z sąsiedniej Białorusi, zwłaszcza, że opinie firm wskazują, że jest to młodzież dobrze przygotowana, otwarta na rozwój zawodowy. Dodatkowo w polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej są  olbrzymie, niewykorzystane rezerwy, zwłaszcza  w aktualnej sytuacji gdy to nasze kraje to „brama” łącząca rynki zachodnie Europy z olbrzymim rynkiem euroazjatyckim, bogatym w surowce i chłonnym na wszelkie towary, w tym spożywcze – w produkcji których Polska przoduje - oraz nowe technologie i wszelkie innowacje. Zainteresowanie wszystkich uczestników tego programu, tj. studentów, uczelni i firm, obliguje Izbę do kontynuowania rozpoczętego 3 lata temu oryginalnego programu doskonalenia zawodowego młodych kadr białoruskich, jako istotnego elementu zdynamizowania sąsiedzkiej współpracy gospodarczej.