Strona Główna

Podziękowanie za udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA-2013

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję wszystkim za przyjazd do Poznania, zwiedzenie Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2013’ i udział w naszej konferencji: " Warunki dla polskich przedsiębiorstw budowlanych dotyczące wykonawstwa inwestycji na Białorusi w 2013 r. Szanse i zagrożenia".

Zainteresowanie jakie towarzyszyło konferencji przerosło nasze oczekiwania i potwierdza celowość wysiłków naszej Izby dla realizacji takich przedsięwzięć, promujących polsko – białoruską współpracę gospodarczą.

Utrzymywanie dobrych stosunków gospodarczych z Białorusią leży w najgłębszym polskim interesie. Polski eksport do Białorusi jest porównywalny z polskim eksportem do Chin. Białoruska gospodarka korzysta wprost z polskiego (i europejskiego) rynku, technologii, dopływu źródeł finansowania obrotów gospodarczych i inwestycji. Rozmiary wzajemnych obrotów ponownie wzrastają, co sprzyja tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi dochodów ludności po obu stronach granicy.

Proszę przyjąć najlepsze podziękowania za współpracę podczas tegorocznej edycji BUDMY 2013’ oraz życzenia wszelkiej pomyślności.

Prezes Izby – Józef Łochowski

---------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые дамы и господа!

Сердечно всех благодарим за приезд в Познань, посещение Международной строительной выставки BUDMA 2013’ и участие в нашей конференции: «Условия для польских строительных фирм при реализации инвестиций в Беларуси в 2013 году. Возможности и угрозы».

Заинтересование, которое сопутствовало конференции, превзошло все наши ожидания и подтвердило целесообразность усилий нашей палаты для реализации таких мероприятий,  поощряющих польско-белорусское экономическое сотрудничество.

Поддерживание добрых экономических отношений с Беларусью принадлежит к глубочайшему интересу Польши. Польский экспорт в Беларусь можно сравнить с польским экспортом в Китай. Белорусская экономика пользуется прямой выгодой с польского (и европейского) рынка, технологий, поступления источников финансирования экономического и инвестиционного оборотов. Размеры взаимных оборотов снова возрастают, что способствует созданию новых рабочих мест и росту доходов населения по обе стороны границы.

Примите искреннюю благодарность  за сотрудничество во время BUDMА 2013’  и  пожелания всего самого лучшего.

Председатель палаты – Юзеф Лоховский