Strona Główna

Posiedzenie Prezydium Polsko-Białoruskiej Izby

          W okresie sprawozdawczym Izba realizowała swoje zadania statutowe poprzez działania na rzecz promocji i wspierania dwustronnego handlu i inwestycji oraz wspomagania rozwoju polsko - białoruskich stosunków gospodarczych. Udzielała firmom członkowskim oraz innym zainteresowanym przedsiębiorcom pomocy w doborze partnerów handlowych, wsparcia w kontaktach z władzami państwowymi i instytucjami bankowo – ubezpieczeniowymi.
         Dodatkowo rok  2011 charakteryzował się w otoczeniu biznesu etapami  odbudowy zaufania  w stosunkach polsko – białoruskich a następnie pogorszenia stosunków. Po latach ochłodzenia nastąpił wzrost aktywności ze strony obu sąsiadów. Intensywnie wzrastały obroty w handlu zagranicznym, wzrastały wzajemne inwestycje, rozwijała się kooperacja produkcyjna, powstawały nowe miejsca pracy. Pomimo, że obecny klimat społeczno - polityczny poważnie ogranicza dynamikę rozwoju współpracy gospodarczej to i tak obroty towarowe wzrastają, choć zdecydowanie niewystarczająco a Polska utrzymuje netto 56 000 miejsc pracy z tytułu polsko- białoruskiej współpracy gospodarczej.

      Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w działalności Izby ubiegłego roku było XV Jubileuszowe Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2011”, które odbyło się w Białej Podlaskiej w dniach 6 – 8 grudnia 2011  r.;  uczestniczyło łącznie ok. 300 osób z białoruskiej i polskiej strony.
       Na wyjątkową uwagę zasługuje udział korpusu dyplomatycznego Republiki Białorusi w Polsce pod kierunkiem Jego Ekscelencji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Viktara Gaisenaka i korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej w Białorusi pod kierunkiem Jego Ekscelencji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Leszka Szerepki.
       W ramach Dobrosąsiedztwa odbyła się gospodarcza wystawa towarzysząca na powierzchni ok. 1000 m2 i 3 seminaria specjalistyczne oraz konferencja podsumowująca program staży zawodowych i wolontariatu połączona z wręczeniem dyplomów dla wyróżniających się  uczestników.
Pomimo, iż w XV Jubileuszowym  Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym  wzięli udział, z różnych powodów, przedstawiciele ministerstw na niższym  szczeblu, niż planowano (dyrektorów departamentów), zainteresowanie bezpośrednich uczestników było duże, a debata była profesjonalna, chwilami emocjonalna, ale nacechowana odpowiedzialnością za słowa i postawy.
         Szczególnego znaczenia w działalności Izby nabrała realizacja programu „Staże zawodowe i wolontariat młodzieży z Białorusi w Polsce w 2011 r.”  Projekt staży zawodowych i wolontariatu okazał się  pozytywną oferta dla młodzieży z Białorusi, która chce skorzystać z profesjonalnego dostępu do polskiej gospodarki i poznać, jak w warunkach presji efektywnościowej w gospodarce rynkowej funkcjonują i rozwijają się przedsiębiorstwa, na czym polega w praktyce konkurencja rynkowa, jak wykorzystywane są nowoczesne formy zarządzania procesami produkcyjnymi, sprzedażą i ryzykiem.
         Ważnym kierunkiem działalności Izby była organizacja Indywidualnych Misji Gospodarczych na zlecenie konkretnych przedsiębiorców. Uzupełniającym kierunkiem działalności gospodarczej było opracowywanie na zlecenie przedsiębiorców Informacji Indywidualnych dotyczących różnych aspektów działalności gospodarczej na białoruskim rynku, w tym branżowe badanie rynku i poszukiwanie kandydatów na partnerów gospodarczych.  Nowym kierunkiem działalności było opracowywanie analiz zastosowanych kalkulacji i potwierdzanie  cen w eksporcie na rynek białoruski dla potrzeb ustalania wartości celnej.
         Izba przyjmowała także zlecenia o charakterze indywidualnym, w tym poszukiwania pracowników określonych specjalności, wykonywanie usług w zakresie udziału w obsłudze projektów „paszport do eksportu”, organizowania przedstawicielstw dla polskich firm na Białorusi, świadczenie indywidualnych usług konsultingowych szczególnie w zakresie projektów inwestycyjnych, usług związanych z doradztwem w zakresie finansowaniem działalności gospodarczej i  usług w zakresie doradztwa związanego z ubezpieczeniami i reasekuracją.
         Natomiast odnośnie rezultatów finansowych  Izby to był to  rok 2012 również pomyślny :
zbudowana została  tendencja wzrostowa wartości majątku obrotowego w aktywach ogółem. Przychody Izby ogółem wyniosły 687.608,99 zł koszty ogółem wyniosły 657.156,78 zł, a zysk netto -30.452,21 zł

        Natomiast plan i kierunki działalności Izby na 2012 r. m. in. Przewiduje realizację następujących projektów i zadań:

1)  „Staże zawodowe i wolontariat młodzieży z Białorusi w Polsce”. Projekt FIO, dofinansowany ze środków MPiPS.
2)  Dobrosąsiedztwo Białoruś 2012’,  - planowana organizacja w dniach  8 - 10 października, w Mińsku, w połączeniu z Wystawą i Kongresem Energy Expo (Wystawa, targi i kongres energetyki konwencjonalnej i odnawialnej).
3)  „Europejski dyplom dla młodzieży z Białorusi”. Projekt PBIHP na zasadach samofinansowania: przygotowywania kadr dla przedsiębiorców polskich i białoruskich podejmujących współpracę gospodarczą.
4)  Promocja Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013. Wygrany przetarg. Projekt w trakcie realizacji.
5)  Indywidualne Misje Gospodarcze: Aktualnie w realizacji lub w przygotowaniu są  misje gospodarcze m. in.: Addit Węgrów; Lewiatan; Carota Dzierżoniów; Minskenergo; ICiMB Gliwice; 
6)  Informacje Indywidualne. Izba realizuje: Due diligence na zlecenie Heiztechnik Skarszewy; Analizy cen i kalkulacji dla potrzeb potwierdzenia wartości celnej; Badanie rynku na Białorusi producentów wyposażenia dla super- i hipermarketów.

Szczególnym wydarzeniem będzie organizacja XVI Polsko – Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo” 2012’  w Mińsku  w dniach 8-10.10.2012 r. W tym czasie równolegle odbywać się będzie  impreza targowo -wystawiennicza  „ENERGY EXPO”.  Jej uczestnikami jest  kilkadziesiąt firm z państw europejskich, Azji, Afryki  i Ameryki. Wyraźnie wzrasta zainteresowanie rynkiem białoruskim ze strony czołowych państw europejskich i arabskich. Propozycja terminu wynika z możliwości wykorzystania Energy Expo - Międzynarodowej wystawy i kongresu energetyki jako okazji do zapoznania się z aktualnymi problemami i osiągnięciami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej.