Strona Główna

Resume po rozmowach "Kadry Industrii"

W dniu 30.07.2019 r. odbyło się w Mińsku robocze spotkanie Grica Georgija Wasiljewicza  p.o. Rektora Instytutu Doskonalenia i Przekwalifikowania Kadr Przemysłu  Republiki Białoruś „Kadry Industri” i Kazimierza Zdunowskiego, Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej w Warszawie.

Spotkanie poświęcono omówieniu praktycznych przedsięwzięć w zakresie szkolenia i przekwalifikowania kadr kierowniczych przemysłu. Przyjęto, iż rozwijane będą  następujące trzy główne  programy:

-        Certyfikacja i dopuszczenie  do rynku UE towarów, usług i systemów zarządzania z Białorusi. Pięć dni pobytu w Polsce na intensywnym kursie szkoleniowym. Uczestnicy -  kadry kierownicze przedsiębiorstw przemysłowych i kadry gospodarcze administracji państwowej.

-        Programowanie, przygotowanie, finansowanie i realizacja inwestycji. Pięć dni pobytu w Polsce na intensywnym kursie szkoleniowym. Uczestnicy -  kadry kierownicze przedsiębiorstw przemysłowych i kadry gospodarcze administracji państwowej.

-        Rynek papierów wartościowych. Metody i instrumenty pozyskania kapitału na inwestycje z rynku publicznego. Uczestnicy -  kadry kierownicze przedsiębiorstw przemysłowych i kadry gospodarcze administracji państwowej.

W programach szkoleniowych będą uczestniczyły grupy do 25 osób.

Rozkład obowiązków:

Strona białoruska:

1.      Nabór  i  formowanie grupy szkoleniowej

2.      Zapewnienie środków na sfinansowanie programu szkoleniowego

3.      Zbiorcza obsługa procesu wizowego

4.      Zapewnienie zbiorowego środka transportu

5.      Zapewnienie kierownika grupy i obsługi organizacyjnej

Strona polska:

1.      Zapewnienie programu szkoleniowego,

2.      Zapewnienie wykładowców

3.      Zapewnienie materiałów szkoleniowych

4.      Tłumaczenie materiałów na j. rosyjski

5.      Zapewnienie tłumaczy dla potrzeb wykładów

6.      Zapewnienie zaproszeń na wizy długoterminowe, wielokrotne celem umożliwienia  odbywania praktyk zawodowych w Polsce,

7.      Zapewnieni sal wykładowych z obsługą multimedialną

8.      Zapewnienie dostępu do miejsc i programów praktycznego nauczania

9.      Zapewnienie możliwości odbycia praktyk zawodowych

10.  Zapewnienie zakwaterowania

11.  Zapewnienie wyżywienia

12.  Zapewnienie programu oświatowego i kulturalnego,

Obie strony zapewnią wydanie stosownych dokumentów o odbyciu szkolenia i o podwyższeniu kwalifikacji.

Niezależnie od powyższego, Instytut i Izba podejmą działania w zakresie długofalowej współpracy w zakresie podwyższenia kwalifikacji i przekwalifikowania pracowników w ramach programów specjalnych;

1.      Logistyka. W zakresie logistyki, strona polska udzieli maksymalnego wsparcia, aby wypracować wspólnie z Instytutem model dwuletnich (cztero-semestralnych) szkoleń na poziomie:

- w Białorusi, w zakresie przekwalifikowania pracowników,

- w Polsce, studiów magisterskich

Podstawą do wypracowania takiego modelu będzie platforma programowa wymagana w Białorusi dla przekwalifikowania pracowników i platforma programowa w Polsce dla uzupełniających studiów magisterskich.

2.      Makler giełdowy. W zakresie uzyskania kwalifikacji maklera giełdowego papierów wartościowych zostanie  wykorzystana:

- platforma programowa szkolenia stworzona poprzez Polsko-Białoruskie Centrum IPO, utworzone wspólnie przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Instytut Biznesu BGU  w Białorusi i Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową,

- system półrocznych ( 6-miesięcznych) płatnych praktyk zawodowych w Domu Maklerskim NWAI w Warszawie.

- szkolenie kwalifikacyjne dla maklerów giełdowych w Warszawie

Obie strony dołożą należytych starań aby szkolenia odbywały się oszczędnie pod względem kosztów i na możliwie maksymalnie wysokim poziomie profesjonalnym.

Oprac. Kazimierz Zdunowski

 

Активное обучение в духе времени
30 июля 2019 г. в Минске состоялась встреча Грица Георгия Васильевича – И.о Ректора ГУО «Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» и Казимежа Здуновского - Председателя Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты в Варшаве.
Встреча была посвящена обсуждению практических мероприятий в области подготовки и переподготовки управленческих кадров в отраслях.

На основании этого разрабатываются три базовые программы:
I.  Сертификация и допуск на рынок ЕС товаров, услуг и систем управления из Беларуси.
Пять дней пребывания в Польше на интенсивном учебном курсе.
Участники - руководители промышленных предприятий и экономических работников госадминистрации.
II. Программирование, подготовка, финансирование и реализация инвестиций.
Пять дней пребывания в Польше на интенсивном учебном курсе.
Участники - руководители промышленных предприятий и экономических работников госадминистрации.
III. Рынок ценных бумаг. Методы и инструменты привлечения капитала для инвестиций с публичного рынка.
Участники - руководители промышленных предприятий и экономических работников госадминистрации

В обучающих программах примут участие до 25 человек в группе.
Распределение обязанностей.
Белорусская сторона:
1. Подбор и формирование учебной группы.
2. Предоставление средств для финансирования учебной программы.
3. Оказание организационной помощи в открытии виз для слушателей.
4. Транспортные услуги.
5. Обеспечение руководителя группы и организация обслуживания.
Польская сторона:
1. Предоставление программы обучения.
2. Предоставление лекторов.
3. Предоставление учебных материалов.
4. Перевод материалов на русский язык.
5. Предоставление переводчиков лекций.
6. Предоставление приглашений для открытия долгосрочной и многократной визы с целью обучения в Польше.
7. Обеспечение конференц зала с мультимедийной поддержкой.
8. Возможность практического обучения.
9. Обеспечение возможности прохождения стажировки.
10. Проживание в Польше на период обучения.
11. Питание.
12. Предоставление образовательной и культурной программы.

Обе стороны обеспечат выдачу соответствующих документов о завершении обучения и повышении квалификации.
Институт и Палата будут работать над проектом долгосрочного сотрудничества, повышения квалификации и переподготовки работников по специальным программам.

1. Логистика. В области логистики польская сторона совместно с Институтом окажет максимальную поддержку в разработке двухлетней (четырех семестровой) модели обучения:
- в Беларуси по вопросам переподготовки работников;
- в Польше магистратура;
Основой для разработки такой модели станут программная платформа, необходимая в Беларуси для переподготовки сотрудников, и программная платформа в Польше для дополнительной магистерской программы.

2. Биржевой брокер. С целью получения квалификации биржевого брокера, будет использована:
- учебная программная платформа, созданная Польско-Белорусским центром
IPO, совместно с Варшавской фондовой биржей S.A. в Варшаве, BGUBusinessInstitute в Беларуси и Польско-Белорусской торгово-промышленной палатой;
- система полугодовых (6-месячных) оплачиваемых стажировок в брокерском доме
NWAI в Варшаве;
- квалификационный тренинг для биржевых брокеров в Варшаве.
Обе стороны приложат все усилия для того, чтобы обучение было экономически выгодным с точки зрения затрат и максимально высоким профессиональным уровнем.

Казимеж Здуновский