Strona Główna

List do członków Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

  Minął rok 2018. Składamy sobie życzenia pomyślności w Nowym 2019 Roku, podsumowujemy wyniki za rok ubiegły, budujemy plany na rok bieżący, doświadczenie łączymy z nadzieją, realny osąd rzeczywistości łączymy z twórczym zaangażowaniem w budowaniu przyszłości. To był rok pracy pozytywnej, trudny, ale taki, jakiego można życzyć przyjacielowi.

Rok 2018 był dobry dla polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. Według wstępnych szacunków wzajemne obroty handlowe wyniosły 3,13 mld USD, z tego polski eksport do Białorusi wyniósł 1,68 mld USD a białoruski eksport do Polski wyniósł 1,45 mld USD. Tym samym można powiedzieć, że odbudowaliśmy utracone obroty i osiągnęliśmy poziom z 2008 roku, które wyniosły ok. 3 mld USD. Przekroczenie granicy 3 mld obrotów, co oznacza najwyższy poziom w historii polsko-białoruskich wzajemnych relacji gospodarczych, to dobra prognoza na przyszłość.

Szacuje się, że polskie inwestycje bezpośrednie w Białorusi wyniosły 316,9 mln USD natomiast białoruskie inwestycje bezpośrednie w Polsce wyniosły 39,3 mln USD. W Białorusi aktywnie działa 380 przedsiębiorstw z polskim kapitałem natomiast w Polsce działa ok. 60 przedsiębiorstw z białoruskim kapitałem. Zarówno poziom inwestycji bezpośrednich jak i liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację kooperacji produkcyjno-handlowej ciągle jeszcze nie odpowiada potrzebom i aspiracjom obu gospodarek. Gospodarki Polski i Białorusi  są dla siebie komplementarne a nie konkurencyjne, działają w zróżnicowanym otoczeniu prawno- ekonomicznym i zapewniają przedsiębiorcom stabilizację produkcji i sprzedaży oraz współpracy na rynkach trzecich.

Wzrostowi obrotów sprzyja dbałość władz państwowych obu krajów o pozytywny klimat i wzajemne zaufanie. Wyrazem tego było odbycie posiedzeń praktycznie wszystkich polsko-białoruskich grup roboczych z udziałem przedstawicieli właściwych ministrów lub ich zastępców. Końcowym etapem tej pracy było V Posiedzenie Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji do spraw Współpracy Gospodarczej, które odbyło się w Warszawie w dniu 26 listopada 2018 r. Posiedzeniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej obu krajów, przedstawiciele izb handlowo-przemysłowych i innych organizacji samorządu gospodarczego oraz grupa przedsiębiorców, przewodniczyli nowo powołani współprzewodniczący:

- ze strony polskiej: Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, Współprzewodnicząca Komisji, przewodnicząca polskiej sekcji Komisji,

- ze strony białoruskiej: Pan Władimir Kołtowicz, Minister Regulacji Antymonopolowych i Handlu Republiki Białoruś, Współprzewodniczący Komisji, przewodniczący białoruskiej sekcji Komisji

            W 2018 roku ustabilizowała się sytuacja w zakresie organizacji i struktury działalności polskiej dyplomacji ekonomicznej. Dyplomacja ekonomiczna została oddzielona od operacyjnej działalności doradczej. Dyplomacja ekonomiczna przeszła jako przedmiot działalności do Ambasady Rzeczypospolitej w Republice Białoruś pod bezpośredni nadzór Jego Ekscelencji Artura Michalskiego, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskie w Republice Białoruś. Praktyczną realizacją zagadnień dyplomacji ekonomicznej zajmuje się Radca Ambasady Pan Arkadiusz Sarna. Z dużą satysfakcję informuję Państwa, iż z rekomendacji Jego Ekscelencji Artura Michalskiego Rada Izby wybrała w dniu 13.11.2018 r. Pana Arkadiusza Sarnę na Honorowego członka Rady naszej Izby.

Życzliwe wsparcie jakim otoczył naszą pozytywistyczną działalność w Białorusi Jego Ekscelencja Artur Michalski a także wsparcie ze strony służb ekonomicznych Ambasady i Kierownika Wydziału Konsularnego, I Radcy Marka Pędzicha oraz  Konsulów Generalnych: w Brześciu – Pana Piotra Kozakiewicza i w Grodnie – Pana Jarosława Książka stanowi nie tylko cenną pomoc ale i wyraz podejścia do polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. Serdecznie dziękujemy.

Operacyjną działalnością w zakresie ekonomicznego doradztwa i wsparcia polskich przedsiębiorców w Białorusi  zajmuje się Biuro w Mińsku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu kierowane przez Pana Mikołaja Taubera. Po kolejnych zmianach (3) nowy kierownik, Pan Mikołaj Tauber dał się poznać jako osoba profesjonalna, o wysokich kompetencjach zawodowych, która nie tylko daje gwarancje pozytywnej działalności ze strony PAIH ale także może liczyć na merytoryczne i społeczne wsparcie naszej Izby, czemu dajemy wyraz w bieżącej działalności.

Nasza Izba korzystała ze wsparcia i życzliwej pomocy ze strony Jego Ekscelencji Aleksandra Awierianowa, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Polsce oraz aparatu służby ekonomicznej Ambasady, kierowanej najpierw przez Radcę Ministra Igora Sekretę a po zakończeniu jego misji w Polsce, przez Radcę Ministra Aleksandra Czesnowskiego. Serdeczne podziękowania kierujemy także do Pana Valerego Tsynkevicha, Kierownika Wydziału Konsularnego za sprawną i życzliwą współpracę przy obsłudze procesu wizowego dla polskich przedsiębiorców wyjeżdżających do Białorusi.

W 2018 roku w Izbie zaszły zmiany w składzie Rady Izby, która na swoim posiedzeniu w dniu 13 listopada zatwierdziła wnioski o zmianę swoich przedstawicieli, wniesione przez  organizacje członkowskie, w tym:

1.      Na wniosek  Targów Lublin S.A. odwołała Panią Krystynę Węclewicz-Grajek z funkcji członka Rady i powołała Pana  Roberta Głowackiego na członka Rady PBIHP, w związku ze zmianą na stanowisku Prezesa Targów Lublin S.A.

2.      Uwzględniając rekomendację Jego Ekscelencji Aleksandra Awierianowa, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RB w RP, odwoła Pana Igora Sekretę z funkcji honorowego członka Rady Izby, w związku z zakończeniem jego misji dyplomatycznej  i na jego miejsce powołała Pana Aleksandra Czesnowskiego, Ministra –Radcę ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

3.      Uwzględniając rekomendację Jego Ekscelencji Artura Michalskiego, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w RB, odwołała Pana Piotra Masajło z funkcji honorowego członka Rady Izby, w związku z zakończeniem jego misji dyplomatycznej i na jego miejsce powołała Pana Arkadiusza Sarnę, Radcę ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś

4.      Na wniosek Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej  uzgodniony z Obwodowym Komitetem Wykonawczym w Brześciu, odwołała Pana Nikołaja W. Tokara  z funkcji członka Rady Izby, w związku z jego przejściem do innej pracy  i na jego miejsce powołała  Pana Andreja A. Kleca, Zastępcę Przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu, na funkcję członka Rady PBIHP

5.      Na wniosek Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Mińsku, odwołała Pana Władimira E. Ułachowicza ze składu Rady Izby oraz  ze składu Prezydium Izby i z funkcji Pierwszego Wiceprezesa Izby, w związku z jego rezygnacją i na jego miejsce do składu Rady Izby powołała Pana Sergeja W. Nabieszko. Rada na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy wniosek o wybór nowego I wiceprezesa PBIHP, którego funkcję do tej pory pełnił Pan Władimir. E. Ułachowicz.

 

 

W 2018 roku zaszły zmiany w składzie członków PBIHP. Do Izby zostali przyjęci:

1.      ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach, z dniem 03.01. 2018 roku,

2.      ERBUD RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, z dniem26.06.2018 roku

3.      UMO Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonce, k. Warszawy, z dniem 26.06. 2018 roku

W 2018 roku z Izby odeszli:

1.      TOI TOI Polska Sp. z o.o. rezygnacja z dniem 10.04.2018 r.

2.      KI ONE S.A. (dawniej Kulczyk Holding S.A.) rezygnacja z dniem 19.07.2018 r.

Nasza Izba organizowała w 2018 roku  indywidualne i zbiorowe misje gospodarcze do Białorusi. Ugruntowaliśmy naszą pozycję jako wyspecjalizowana instytucja, która posiada kompetencje i z sukcesem może zrealizować zlecenia przedsiębiorców w zakresie aranżacji finansowania projektów inwestycyjnych, opracowania „due diligence”, opracowania studium wykonalności projektów inwestycyjnych w Białorusi, zakładanie firm i aranżację pozyskiwania partnerów.

Projekt szkoleniowy w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, realizowany głownie w porozumieniu z Mohylowskim i Brzeskim Oddziałem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej wrósł już na stałe do programu polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej, realizowanej przez naszą Izbę. Cieszy się dużym powodzeniem wśród kadry głównych księgowych i głównych ekonomistów białoruskich przedsiębiorstw.

Izba podjęła zagadnienie możliwości zatrudnienia specjalistów z Białorusi w polskich przedsiębiorstwach, głównie sektora budowlanego ale także wąskich specjalistów w wybranych branżach. Ponieważ nie ma stosownej umowy pomiędzy RP i RB w zakresie zatrudnienia, uznawania okresów zatrudnienia uprawniających do świadczeń emerytalno-rentowych oraz rozliczeń w zakresie Funduszu Ubezpieczenia Społecznego, nasze działania były nakierowane na organizację przyjazdu do polskich przedsiębiorstw „pracowników delegowanych” na podstawie stosownych umów pomiędzy przedsiębiorcami. Jedynie ten model był w stanie uszanować słuszne prawa pracownicze.

Byliśmy inicjatorem i realizatorem nowych umów z wyższymi szkołami w Białorusi:

- z Homelskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym im. P.O. Suchoja, w wyniku realizacji której w Polsce na praktykach inżynierskich przebywało 5 studentów, w tym 2 studentów w firmie Euro-Locks kierowanej przez dyrektora Janusza Kuletę, Sekretarza Generalnego Izby, inicjatora projektu oraz 3 studentów odbywało praktykę w firmie Malow S.A. w Suwałkach, której właściciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk Owsiejew jest zwolennikiem pozytywistycznej pracy w relacjach polsko-białoruskich.

- z Brzeskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, w wyniku realizacji której w Polsce na praktykach  inżynierskich przebywało 2 studentów w firmie Trasko Inwest, kierowanej przez Pana Prezesa Leszka Faltyniaka, która posiada swoje przedstawicielstwo w Białorusi i wykonuje duże obiekty budowlane. 

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa aktywnie wspierała rozwój polsko-białoruskich relacji parlamentarnych. Byliśmy uczestnikiem wizyt Białorusko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w skład której wchodzili:

  1. Pan Andrei Naumovich –Przewodniczący Grupy Roboczej, Przewodniczący Stałej Komisji Izby Reprezentantów ds. Praw Człowieka, Relacji Narodowościowych i Środków Masowego Przekazu
  2. Pan Victor Snezhitcky – Zastępca Przewodniczącego Grupy Roboczej, członek Stałej Komisji Rady Republiki ds. Edukacji, Nauki i Rozwoju Społecznego
  3. Pan Ivan Markevich, członek Grupy Roboczej, Zastępca Przewodniczącego Stałej Komisji Izby Reprezentantów ds. Ustawodawstwa

Delegacja odbyła spotkania w polskim Sejmie i Senacie oraz odbyła misję na terenie województwa Podlaskiego, w tym spotkania z władzami województwa, wizyty w przedsiębiorstwach, wizyty w ośrodkach sakralnych wyznania prawosławnego, spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce, złożyła kwiaty na grobach pamięci narodowej.

Ze strony Sejmu grupę oficjalnie przyjmowali współprzewodniczący Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej posłowie Mieczysław Baszko i Adam Andruszkiewicz.

 

 

Jesteśmy w 2019 roku. To będzie rok trudny ale także rok nadziei.

Trudny, ponieważ Białoruś podejmuje trudne decyzje wynikające z wyzwań dotyczących dwóch trendów:

- pogłębionej integracji w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, oraz

- rozwijania  państwa białoruskiego z jego bogactwem kultury, narodowej tradycji, historii i gospodarki

Trudny, ponieważ Polska realizuje trudne decyzje o swojej suwerenności w ramach UE, NATO i sojuszu z USA.

Oczywistym jest, iż skutki tych procesów będą odkładały się na bieżącej, polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej.

Rok nadziei, ponieważ dojrzewają decyzje dotyczące włączenia do publicznego obiegu realizacji dwóch wielkich projektów gospodarczych, które mogą dać impuls nie tylko do wzrostu ale do zwielokrotnienia polsko-białoruskich obrotów gospodarczych:

- Nowego Jedwabnego Szlaku, który już dzisiaj w początkowej formie łączy Pekin z Londynem i przebiega przez Polskę ze Wschodu na Zachód i z powrotem

- Via Carpatia, która połączy Północ z Południem Europy i przebiega przez Polskę Wschodnią.

Polsko-Białoruska Izba Handlowo –Przemysłowa  włączy się do realizacji tych projektów na miarę swoich sił i możliwości.

Planujemy XXII  Polsko – Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo”, które w bieżącym roku odbędzie się w Białorusi, w Mińsku, wraz z Wystawą i Targami BELAGRO w dniach 4-6 czerwca br.. Trwają intensywne prace aby nadać jemu wysoką rangę i oprawę. W 2018 roku nie odbyło się XXII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo”, którego gospodarzem miała być strona białoruska. Zależy nam na utrzymaniu rytmu naprzemiennego organizowanie Dobrosąsiedztwa w Polsce i w Białorusi. Gospodarzem w 2019 r. będzie Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa ale z udziałem zdecydowanego wsparcia Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo- Przemysłowej i Zagranicznego Biura Handlowego w Mińsku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Białoruskiej Rady Rolników.

Ponadto planujemy szereg zbiorowych misji gospodarczych na targi i wystawy w Białorusi, których wykaz znajduje się w załączniku. Mam zaszczyt poinformować, że na części wystaw  Mińskie Biuro PAIH wystąpi z polskim stoiskiem narodowym, co znakomicie wspiera polskich przedsiębiorców. Wykaz tych imprez targowych oznaczony jest  kolorem niebieskim. Pełny wykaz targów w Polsce i w Białorusi znajduje się na naszej stronie internetowej

Izba będzie tradycyjnie prowadziła działalność informacyjną i  promocyjną, realizowała program staży i praktyk w polskich przedsiębiorstwach dla młodzieży z Białorusi, usługi specjalistyczne w zakresie aranżacji finansowania projektów inwestycyjnych, analiz typu „due dilidence”, organizowanie giełd kontaktów (B2B) i innych przedsięwzięć na  konkretne zlecenie przedsiębiorców. Dla członków Izby świadczymy usługi z rabatem 20-40%, dla pozostałych firm i instytucji – na zasadach komercyjnych.

W bieżącym roku, po dokonaniu zmian i uzupełnień, będzie kontynuowało działalność Polsko – Białoruskie Centrum IPO; program szkoleniowy realizowany wspólnie z Instytutem Biznesu  BGU w Mińsku i  Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie

W bieżącym roku upływa kadencja w pełnieniu misji dyplomatycznej w Polsce przez Jego Ekscelencję Aleksandra Awierianowa, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Polsce, osoby wielce zasłużonej dla polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej, człowieka Renesansu, pryncypialnego dyplomaty, inżyniera, poety, przyjaciela Obu Narodów. Pożegnanie nasza Izba zorganizuje w dniu 5 lutego br. w siedzibie Ambasady Republiki Białoruś.

W drugiej połowie 2019 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie członków PBIHP, które dokona oceny działalności za okres 4 letniej kadencji, rozpatrzy sprawozdanie z działalności i wybierze nowe władze na kadencję 2019 – 2023 r. Termin wyznaczy Rada Izby.

Wszystkim dziękuję za zaufania i współpracę oraz życzę wszelkiej pomyślności w 2019 Roku

W załączeniu:

  1. Nota statutowa na opłacenie składki członkowskiej (nie dotyczy członków z Białorusi)
  2. Plan ważniejszych przedsięwzięć na 2019 r.

 

Łączę wyrazy szacunku                        (-) Kazimierz Zdunowski – prezes Izby