Strona Główna

Podziękowanie za udział w Targach BUDMA 2014

W dniach 11-14 marca 2014 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich miały miejsce największe targi branży budowlanej w Polsce „BUDMA 2014”. Hasłem przewodnim tegorocznych targów były Inspiracje, Budowa i Remont.

Podobnie do zeszłego roku, również i w tej edycji targów swoim bezpośrednim udziałem zaangażowani byli przedstawiciele Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, na czele z Prezesem Izby – Józefem Łochowskim . Organizacyjnie Izba posiadała na „Budmie” , na podstawie odrębnej umowy z MTP, swoje własne stoisko informacyjne, które współdzieliła wraz z przedstawicielami Mińskiego, Brzeskiego i Homelskiego Oddziałów Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Stoisko  cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających, co znacznie podnosiło jego prestiż na tle innych.

Wraz z przedstawicielami poszczególnych oddziałów Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej przybyli obywatele Białorusi, przyjazd których został zorganizowany przez odpowiednie oddziały Izby. Liczba wspomnianych obywateli wyniosła łącznie 103 osoby, co w dużym stopniu zaakcentowało międzynarodowy charakter targów.

Podkreślając znaczenie udziału przedstawicieli Białorusi w Budmie Prezes MTP Andrzej Byrt wydał uroczyste śniadanie  na cześć Ambasadora RB Jego Ekscelencji Aleksandra Awierianowa.

PBIHP włączyła się również w merytoryczną część Targów „BUDMA 2014” współorganizując, wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, 12 marca konferencję pt. „Polska-Białoruś: warunki dostępu do rynków branży budowlanej”. W konferencji wzięło udział 98 osób, w tym 52 Polaków i 46 Białorusinów – głównie przedstawiciele MŚP, instytucji okołobiznesowych obsługujących przedsiębiorców oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Celem konferencji było rozpowszechnienie wiedzy na temat perspektyw polsko-białoruskiej współpracy handlowo-gospodarczej w branży budowlanej, w tym informacji na temat kierunków dalszego rozwoju współpracy dwustronnej, nowych modeli współpracy, szans i zagrożeń dla polskich inwestorów i polskich wykonawców robót i usług budowlano - montażowych na Białorusi w 2014 roku oraz upowszechnienia pozytywnych przykładów oraz barier we współpracy.

Otwierającymi konferencję byli: Jego Ekscelencja Aleksander Awierianow – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Polsce oraz Józef Łochowski – Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

W konferencji wysłuchano 9 prelegentów, którzy wystąpili przed obecnymi z wystąpieniami, w tym: dr Henryk Siodmok – Prezes Zarządu Grupy Atlas z wystąpieniem pt. „Inwestujemy na Białorusi”, Leszek Gołąbiecki - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu UNIBEP S.A. z wystąpieniem pt. „Budujemy na Białorusi”, Agata Wilińska - Menedżer ds. Relacji z Klientami, Departament Wspierania Eksportu, BGK z wystąpieniem pt. „Finansujemy polski eksport branży  budowlanej na Białoruś”, Krzysztof Bednarek -  Dyrektor Generalny  OCMER Sp. z o.o. z wystąpieniem pt. „Budujemy na Białorusi poza polskim publicznym systemem wsparcia”, Janusz Kuleta – Dyrektor Generalny firmy EURO-LOCKS Sp. z o. o. z wystąpieniem pt. „Moje doświadczenia w handlu z Białorusią”, Kazimierz Zdunowski – Sekretarz Generalny Polsko Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej z wystąpieniem pt. „Projekt polskiego supermarketu budowlanego w Brześciu”, Paweł Koziołkiewicz – Kandydat grupy biznesowej na szefa supermarketu w Brześciu z wystąpieniem pt. „Założenia ekonomiczne i  organizacyjne polskiego supermarketu w Brześciu”, Anna Awdiejewa - Specjalista Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z wystąpieniem pt. „Wsparcie PARP dla polskich przedsiębiorstw rozwijających działalność eksportową” oraz Igor Sekreta -  Radca Handlowy Ambasady Republiki Białorusi w Polsce z wystąpieniem pt. „Klimat inwestycyjny na Białorusi w teorii i praktyce”.

Pan Igor Sekreta, Radca Handlowy w imieniu Ambasadora Republiki Białorusi w Polsce, wraz z Prezesem Izby Józefem Łochowskim podsumowali i zakończyli całą konferencję.

Zainteresowanie jakie towarzyszyło konferencji było duże co potwierdza celowość wysiłków naszej Izby dla realizacji takich przedsięwzięć, promujących polsko – białoruską współpracę gospodarczą.

Utrzymywanie dobrych stosunków gospodarczych z Białorusią leży w najgłębszym polskim interesie. Polski eksport do Białorusi jest porównywalny z polskim eksportem do Chin. Białoruska gospodarka korzysta wprost z polskiego (i europejskiego) rynku, technologii, dopływu źródeł finansowania obrotów gospodarczych i inwestycji.

Rozmiary wzajemnych obrotów ponownie wzrastają, co sprzyja tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi dochodów ludności po obu stronach granicy. Polsko – białoruska współpraca gospodarcza, uwzględniając korzystną dla Polski asymetrię w strukturze obrotów i dodatnie saldo, utrzymuje netto ponad 56 tys. miejsc pracy w Polsce i z tego względu plasuje się w czołówce państw o korzystnym wpływie na polska gospodarkę